• Ngạc nhiên với dòng họ có từ thời Vua Hùng

    Ngạc nhiên với dòng họ có từ thời Vua Hùng

    Đó là dòng họ duy nhất còn giữ lại được ngọc phả chứng minh cụ tổ của dòng tộc mình đã được sinh ra và có công giúp Hùng Vương dựng nước và giữ nước.Đó là dòng họ duy nhất còn giữ lại được ngọc phả chứng minh cụ tổ của dòng tộc mình đã…